January 23, 2017

Puas yog kuv nrhiav taum ib tug kab uas tom neeg saum txaj?

English  Español   Soomaali   اللغة العربية

 Puas yog kuv nrhiav taum ib tug kab uas tom neeg saum txaj?(.pdf)

Bed Bugs SizeCov kab no tsis yoojyim txheeb xyuas vim hais tias lawv zoo li lwm cov kab thiab lawv me heev. Tsis tas li ntawd, thaum lawv tseem yog menyuam, lawv lub cev kuj me ces thaum lawv loj hlob, lawv lub cev kuj pauv ntxiv.  Cov kab no lub cev kuj hloov tau thiab yog lawv nyuamqhuav noj mov.

Cov kab es laus zog yog xim liab-daj thiab nws muaj ¼ to 3/8 nti. Cov kab no me npaum li lu noob txiv ev paum. Lawv tsis muaj tis, ya tsis tau, thiab khiav ceev heev.

Thaum lawv tsis tau noj mov, cov kab no pluav thiab kheej li lub vojvoog qe. Thaum cov kab no tom tibneeg lawm, lawv cov tawv nqaij o tuaj, loj thiab liab zuj zus.

Yog koj pom  cov kab no, koj yuav pom lawv cov plhaub zeej.  Thaum cov kab loj zuj zus, lawv yuav tso tseg lawv lub plhaub zeej.Bat Bug comparet to Bed Bug

Cov kab no nyiam tawm tuaj thaum yav tsaus ntuj xwb. Tiam sis yog lawv pom hais tias muaj tibneeg pw yam sawv ntxov, ces lawv yuav tawm tua thaum yav nruab hnub. Lossis tej thaum cov kab uas tom neeg saum txaj tawm thaum yav nruab hnub vim tias lawv nteg qe muaj menyuam ntau ntau.  Tabsis yog koj ntsia tsis muaj kab ntau, tej zaum lawv yog lwm cov kab; muaj ib hom kab hu ua Bat Bugs uas zoo tib yam li cov kab uas tom neeg saum txaj. Yog koj xav peb seb cov kab no yog kab dabtsi, hu rau cov kws tua kab.

Yog koj xav hais tias koj nrhiav tau ib tug kab uas tom neeg saus txaj, sib ntaub nplaum lo nws los yog muab txhom ces pov rau hauv hnab yas. Thaum txhom tau lawm, muaj rau ib tug kws tua kab “Pest Management Professional” (exterminator) tshawb xyuas. 

Yog hais tias koj tiv tauj tsis tau ib tug kws, xav tus kab tuaj rau qhov chaw no:

Bed Bug HotlineBed bug sample on tape
Rm 219 Hodson Hall
1980 Folwell Ave
St. Paul, Mn 55108
 

Yog koj nrhiav tau cov kab uas tom neeg saum txaj ces sauv rau ib daim ntawv, thaus twg thiab qov twg koj tau pom. Qov no yuas pas cov neeg hauv  Pest Management Professional tshawb koj lub tsev. 

 

 Puas yog kuv nrhiav taum ib tug kab uas tom neeg saum txaj?(.pdf)