January 23, 2017

Tej yam TSIS TXHOB ua thaum yus muaj cov kab tom neeg saum txaj

English  Español  Soomaali    اللغة العربية

Tej yam TSIS TXHOB ua thaum yus muaj cov kab tom neeg saum txaj (.pdf)

 • Tsis txhob ntshai. Koj yeej yuav tua tau cov kab yog ua raws li peb hais los yog li ib tug kws qhia
 • Tsis txhob  siv tej tshuaj ua tua lwm cov kab lo tua cov kab uas tom neeg saum txaj.  Yog koj siv cov tshuaj no tej zaum cov tshuaj yuav ua rau koj tsev neeg muaj mob.
 • Tsis txhob  siv tej yam tshuaj uas koj lossis lwm tibneeg tau muab sib xyaws vim tias nws phlojsim heev.
 • Tsis txhob siv tej yam khoom uas tsis muaj lus meskas.
 • Tsis txhob  muaj tej tshuaj los lo koj lus cev ib tsam nws ua rau koj mob.
 • Tsis txhob sib cov tshuaj uas hnov tsw li cawv thiab tsis txhob siv roj-tsheb.  Tej khoom li cov no phlojsim heev vim lawv txawj ua hluav taws.
 • Tsis txhob muab koj tej rooj tog txaj chaws pov tseg vim tias koj yeej tua cov kab kom tsis muaj dabtsi nyob hauv koj lub txaj. Thiab yog koj muab koj tej rooj tog txaj chaws txaj pov tseg, cov kab yuav kis rau lwv yam khoom.  Tsis tam li ntawd, tej zaum koj yuav tau rov qab mus yuav tej rooj tog txaj chaws tshiab thiab.
 • Tsis txhob  muab khoom cia hauv qab txag. Yog koj ua li no ces nws yuav muaj chaws ntau ntau rau cov kab nyob thiab yuav ua rau nws nyuaj heev thaum koj tua cov kab.
 • Tsis txhob  tshem tej khoom txav mus txav los rau ob peb chav ib tsam cov kab no tawm mus nyob rau qhov txhua chaw.
 • Tsis txhob  muab cov khoom uas muaj cov kab tso hauv hnab dub thiab tso nraum zoov vim tias nws yuav

Tej yam koj ua tau yog koj muaj cov kab tom neeg saum txaj:

 • Uas zoo saib hais tias tus kab yog cov kab uas tom neeg saum txaj; yog koj tsis paub ces mus nyeem daim ntawv uas qhiav seb cov kab no zoo li cas. Daim ntawv hu ua “Puas yog kuv nrhiav taum ib tug kab uas tom neeg saum txaj?”
 • Hu ib tug neeg ua haujlwm nrog Pest Management Professional los yog hu koj tus tswv tsev.
 • Nyeem phau ntawv, “Kev pab tiv thaiv tsev kom tsis txhob muaj kab uas tom neeg saum txaj”, thiab ua raws li phau ntawv hais thiaj pab koj tua cov kab thiab tu koj lus tsev kom huv huv.

 

Tej yam TSIS TXHOB ua thaum yus muaj cov kab tom neeg saum txaj (.pdf)