Thaum tua cov kab uas tom neeg saum txaj nrog koj ob txhais tes

Thaum yus tua cov kab no koj tus keeg, xyuam xim nrhiav zoo zoo thiab tua pov tseg. Yuav tsum mus tshawb toob plaws yus lub tsev. Yam no, yuav tua tsis tauj tag nro cov kab no tiam sis yuav tsawg zuj zus.

Cov cuabyeej tua cov kab uas tom neeg saum txaj.

Cov cuabyeej tua cov kab no yoojyim nrhiav tim tsev muag khoom.  Cov cuabyeej tua cov kab uas tom neeg saum txaj yog cov no:

  • Teem rom:  Cov kab no nyiam nkaum hauv teb chaws tsaus ntuj. Lawv yog xim liab daj tiam sis yog lawv tsis tau noj mov ces lawv zoo li xim kas fes. Yog vim li no, thiaj li nyuaj nhriav. Sib lus teem rom mus tib seem tej phab ntsa.
  • library card in crevice for hunting bed bugsIb daim phaib: Sib daim phaib nrhiav cov kab nyob tim tej phab ntsa es tau tawg lawm.
  • Ntaub nplaum:  Sib cov ntaub nplaum uas kaj lug thiaj li soj ntsuam saib kom meej thiab puas yog cov kab tom neeg saum txaj.
  • Ib daim ntaub thiab dej kub nrog xum npum: Muab daim ntaub ntub cov dej kub nrog xum npum los so tej chaws uas koj ho xav muaj cov kab no nyob. Thaum so tas lawv, nro qab mus saib ib lwm ntxiv vim hais thiab tahum muaj ib yam khoom kub cov kab no yauv nti. Uas zoo saib, vim hais tias thaum koj sib cov dej kub no tag ces cov ntaub nplaum yuav tsis nplaum zoo.
  • Hnab yas :  Cov pab thiab khaub ncaws uas cov kab no tau kis rau yuas tsum muab ntis hauv ib lus hnab yas.
  • Pam pua saum txaj :  Cov pam pua saum txaj no yog ib ho hnab loj uas yus muab khwb lus txaj. Lus hnab no yuav ua cov kab tawm tsis tau thiab yoo tshaib tuag. Txua lus txaj hauv koj lus tsev yuav tsum muaj luj hnab no lo khwb tshaj ib xyoo.

Kev tsim koj lus tsev huv du dais.

Thaum yus yuav tua cov kab no, yus yuav tswm tsem tej txaj thiab rooj zaum kom yus lus tsev huv du dais.

Pib tu tej phab ntsa nrog daim phaib. Muab daim phaib dawj tej phab ntsa es tau tawg lawm. Piv txwv hais thiab yog koj tu cov plag tsev sib daim plhaib lo dawj tag nrho tej phab ntsa. Yog hais tias daim plag tsev tsis muab ib daim ntaub pua, ces sib ib daim ntaub los so los yog ib tug pas txhuam tsev. Mus saib ib lwm ntxiv vim hais thiab tahum muaj ib yam khoom kub cov kab no yauv nti. Yog hais tias koj muaj daim ntaub pua tsev, ces nqus qov chaws ntawd.  Mus saib qov no, Vacuuming Items to Capture Bed Bugs,”  kom pab qhiav koj tu koj lus tsev.

Muab koj cov khoom faim kom nyias nyob nyias thiaj li yoojyim tu. Mus saib: “Laundering Items to Kill Bed Bugs  yog koj xav pau ntxi.

Kev tshawb nrhiav kab tom neeg saum txaj

Soj ntsuam ntug txaj seb puab muaj kab uas tom neeg saum txajMuaj koj cov cuabyeej cia zes koj thaum koj nrhiav cov kab no. Nco ntsoov nrhiav lawv cov qe, plhaub zeej thiab quav. Yog koj xav pau ntxiv  thiab xav tau kev pab nrhiav cov kab no ces mus saib daim ntawv no, “Puas yog kuv nrhiav taum ib tug kab uas tom neeg saum txaj?”

Pib soj ntsuam lub txaj tag nhro. Saib saum nto, hauv qab thiab ntug txaj tibsi.

Soj nstuam lus ntug txaj kom zoo vim hais tias cov kab no nyiam nkaum hauv. Soj nstuam cov ntoo thiab tej qov chaws tawg hauv lus ntug txaj. Thaum koj soj ntsuam tag ces koj muaj daim ntaub nro qab los lo rau.

Soj ntsuam txhua txhua qov chaws nyob rau hauv lus ntug txaj. Lus taub hau thiab ko taws txaj yog qov chaws uas cov kab no nyiam nyob tshaj. Soj ntsuam saib tag nrho tej qhov nyob rau hauv lub txaj. 

Saib tag rog lus txaj thiab ntug txajThaum koj soj ntsuam lus txaj tag, pib ntxiv mus soj ntsuam lwv yam rooj tog txaj chaws uas nyob hauv lus chav ntawd. Soj ntsuam tej rooj tog txaj chaws  uas loj tshaj vim hais tias nws yuas yoojyim pheej tid phab ntsa.

Soj nstuam txhua txhua qov chaws nyob hauv tej rooj tog txaj chaws. Soj nstuam seb puav muaj puab los yog puav muaj tej qhov.

Tsem tag nrho cov tub rau khoom thiab soj ntsuam txhua txhua qov chaws. Tsem tej khoom nyob hauv lus tub rau khoom seb yuav tu licas.

Thaum tag nrho cov rooj tog txaj chaws, ces koj yuav tsum soj nstuam hauv qab tibsi. Sib ntaub los yog phuam los tiv thaiv  koj cov rooj tog txaj chaws.

Tshem cov ntaub uas ntej koj soj ntsuam lus ntug txajTu ntxiv mus kom koj cov rooj tog txaj chaws  huv du dais thiab kom lawm nyob rau ib qov chaws huv. Yog hais thiab koj qhov chaws huv tsis txaus tag nrho koj cov rooj tog txaj chaws ces tseb koj cov khoom mus rau lwm qhov kom.

Thaum koj soj ntsuam tag nrho cov rooj tog txaj chaws ces soj nstuam cov phab ntsa thiab qhov nyob rau huav lus chav.

Thaum koj tu tag lawv, ces muaj tag nrho cov khoom nro qab cia li qub thiab ntxhua tej yam khoom es koj xav ntxhua. Yog muaj tej yam khoom koj tsis taub soj ntsuam koj yuav tsum muab pov tseb los yog sib lwb yam kev pab tiv thaiv.

Peb xav hais tias yam zoo tshaj yog kom nej yuav ib daim ntaub puab saum toj lus txaj hus uas mattress encasements. Lus hnab no yuav tiv thaiv kom cov kab uas tom neeg saum txaj lo nyob tsis tau thiab pab yav tom ntej. 

Contact Us

For more information contact the bed bug InformationLine:
bedbugs@umn.edu

Now Available in over 100 Languages!


What NOT to do button