Lub nqus tsev pab ntes cov kab tom neeg saum txaj

Lub nqus tsev yog ib txoj kev yuav pab tua cov kab no kom tsawg zuj zus. Thaum yus nqus tsev, nws yuav nqus kom kab kom tas tiamsis nws yuav pab koj txhom tau cov kab. Thaum yus siv lus nqus tsev, yus yuav tsum ceevfaj yus tsis txhob muab lawv kis rau lwv qhov chaw.

  • vacuum crevice toolThaum yus siv lub nqus tsev, nco ntsoov nqus kom muaj zog tsahj plaws. Sib cov cuabyeej nyob ntawd lus nqus tsev los nqus cov kab.  Cov kab txawj tuav ntaub ruaj heev li ntawv yus yuav tsum nqus cov chaws no kom zoo zoo thiab siv lub nqus tsev uas muaj zog.
  • Thaum yus nqus yus cov ntaub, tsis txhob sib zog nqus vim tias yog koj nqus sib zog dhau lawm, tej zaum cov kab thiab lawv cov qe yuav ya mus rau lwv qhov chaw.
  • Thaum koj nqus tsev tag lawm, muab ntaub nplaum los lo lus hnab nyob hauv lus nqus tsev. Ntxiv mus, muab lus hnab nqus tsev cia rau hauv ib lub hnab yas thiab muab ntaub nplaum lo ua ntej koj muab pov tseg. Yog hais tias lus nqu tsev tsis muaj ib lus hnab nyob rau hauv ces koj yuav tsum muab lus nqus tsev ntxuav nrog dej kub thiab xub-npum kom huv. Yog muaj tej yam koj  ntxuav tsis tau ces muab pov tseg los yog ua rau nws khov.  TSIS TXHOB muab tej yam es muaj hluav taws xob sib xaws nrog dej. Yog koj yuav nqus lwm cov chav, yuavtsum muab ntaub nplaum lo lus nqus tsev kom cov kab kom twb nqus tas lawm khiav tawm tsis tau. Thaum twg koj nqus tag lawm, muab txhua yam khoom koj siv nqus tsev pov tseg.
  • Yog koj xav hais tias qhov chaw ntawd muaj cov kab no, kavtsij nqus ntau zaus. Nco ntsoov txog cov chaws thaum ub koj nrhiav muaj cov kab es koj thiaj rov qab mus nqus kom tau ntxiv. Cov kab uas tom neeg saum txaj cov qe txawj nplaum rau tej phab ntsa los rau hauv av ces yuav ua nyuaj heev thaum kom nqus cov qe. Cov kab uas laus zog hnov zoo tej qhov chaws uas twb muaj cov kab no nyob ntau ntau lawm. Rov qab mus soj ntsuam thiab nqus tej chaws no, li no cov kab thiaj tsawg zuj zus.
  • Siv lwm cov tswvyim los tua cov kab no yus thiaj tsis tau nqus tsev ntau zaus: nxthua khaub ncaws, sib hws lo tua cov kab, lo yog muab koj yus tej khoom ua kom khov.        
  • Tu koj lus tsev kom kom txhob muaj khoom ntau ntau vim tias yog koj muab khoom ntau ntau ces cov kab no yuav muaj chaws nyob ntau ntau thiab.
  • Muab tej khoom uas twb huv cia rau hauv hnab li ntawv cov kab no thiaj nkaum hauv cov khoom tsis tau. 

Contact Us

For more information contact the bed bug InformationLine:
bedbugs@umn.edu

Now Available in over 100 Languages!


What NOT to do button