Tukaana Siree Argeeraa?

Tukaanni siree ilbiisota warra kaan wajjin wal fakkataniif adda baasun ulfaataadha.  Hangi qaama isaaniis umirii fi yeroo nyaatan irratti hundaa’un ni jijjiirama.

Tukaanni siree ga’eessi isaa bifa diimaa magaala kan qabu ta’e iinchii ¼  hanga 3/8 dheerata, baladhinni isaanii dheerina isaanii irratti kan hundaa’u ta’a. Hanaga firii poomii ga’u. Tukaanni reefu uumamtu xiqqaa fi ijaan illee arguuf rakkisaa dha. 

Tukaanni siree laboobbaa hin qaban kanaafuu barrisuu hin danda’an. Tukaanni sireeasii olii fid alga sirriittii fiiguu danda’u. 

Tukaanni siree yeroo dhihootti nyaata kan hin arganne yoo ta’e haphii fi dheeraa dha. Tukaanni siree erga dhiiga xuuxee booda ni bokoka, ni dheerata bifti isaas diimaa ta’a.

Naannoon sun yoo tukaan weerarame gogaasaa ni argita. Gogaan tukaana siree duwwaa fi ilmoon tukaana siree yerookeessa ba’u kan lafatti hafu dha. Gogaan kun kan ifuu fi boca tukaana siree kan qabu dha.

Bat Bug compared to Bed BugTukaanni siree kan isaan mul’atan halkan yoo ta’u, darbee guyyaas mul’achuu ni danda’a. Namoonni siree isaaniirra guyyaa yoo boqochuuf ciisan tukaanni siree illeeba’auun nama nyata. Tukaanni siree naannoo sana baay’inaan jiru yoo ta’ee wayitii guyyaa illee argamuu ni danda’u. Ilmoon simbirroo halkaniis nannoo sanatti argamuu ni dandeessi. Tukaana siree fi ilmoo simbira halkanii gargar baafachuuf ogeessa dubbisuun barbaachisaa dha.

Hanqaaquu tukaana siree yoo argite boorsaa pilaastikii keessa gochuun gara ogeessa to’ataa ilbiisotaa fiduun baruun ni danda’ama. 

Yoo ogeessichi gargar baasuu dadhabe hanqaaquu sana gara teessoo armaan gadiitti ergaa:

Bed Bug InformationLine

Rm 219 Hodson Hall

letter and envelop of submitted bed bug sample 1980 Folwell Ave

St. Paul, MN 55108

Yoo tukaana argite yoomii fi eessatti akka argite gabaasi. Kun immoo ogeessi to’annaa ilbiisotaa saphaatti akka sakata’uuf isa gargaara.  

Uploaded files: 

Contact Us

For more information contact the bed bug InformationLine:
bedbugs@umn.edu

Now Available in over 100 Languages!


What NOT to do button