Txoj kev tiv thaiv yus lub tsev kom tsis txhob muaj kab uas tom neeg saum txaj

Cov kab nkag tau hauv tsev hauv koj cov khaub ncaws, pam vov thiab rooj tog.

Yog koj xav tiv thaiv koj lub tsev kom tsis txhob muaj cov kab no:

  • couch outside with large red xTsis txhob nqa cov rooj tog los yog txaj koj nrhiav tau nraum zoov los rau hauv tsev.
  • Xyuam-xim soj-ntsuam koj cov rooj tog seb puas muaj cov kab no. Yog koj yuav cov rooj tog uas xauj los yog qub lawm, koj yuav tsum yuav los ntawm ib lub chaw muag khoom nrog txoj ncai hu ua Bed Bug Prevention Policy.  Txoj cai no piv tias lub lag-luam twb saib zoo zoo kom tsis muaj cov kab no ua ntej lawv muab muag rau yus.  Yog koj xav paub ntxiv, nyeem daim ntawv “Puas yog kuv nrhiav taum ib tug kab uas tom neeg saum txaj
  • Tsis txhob tso hnab rau ntawm txaj los yog rooj tog kom cov kab no mus rau hauv tsis tau. 
  • hotel room bed with large bed bug Thaum koj mus txawv tej chaws, soj-ntsuam nrhiav seb puas muaj cov kab no nyob hauv koj lub chav. Soj-ntsuam lub txaj, rooj tog, thiab koj lub phij-xab.  Yog koj xav paub ntxiv, nyeem daim ntawv “Inspecting your Hotel Room for Bed Bugs”
  • Nyob rau cov tsev xauj, foob cov phab ntsa kom ruaj kom tsis muaj qhov kom cov kab tawm tuaj tsis tau.
  • Yog koj xav hais thiav koj lub chav muaj cov kab uas tom neeg saum txaj, ntxhua koj cov khaub ncaws, los yog muab cov khaub ncaws nti hnab yas. Muab koj cov khau, cov hnab, thiab lwm yam khoom tshuab ziab kom tshaj 20 feeb nrog cov cua kub kom cov kab tuag. Yog koj xav paub ntxiv, nyeem daim ntawv no “Ntxhua khoom kom tua cov kab uas tom neeg saum txaj.”

Contact Us

For more information contact the bed bug InformationLine:
bedbugs@umn.edu

Now Available in over 100 Languages!


What NOT to do button