Ntiav cov neeg paub tua kab hus ua Pest Management Professional

Txoj kev yuav pab tua cov kab no kom zoo tshaj ces yuav tsum ntiav ib tug neeg paub txhog tej kab no uas meskas hus ua Pest Management Professional (PMP) lo yog “Exterminator”.

Yuav nyuaj heev yog yus tsis xav ntiav ib tug kws los tua cov kab tom neeg saum txaj. Thaum yus nrhiav tus neeg PMP los tua cov kab no, yus yuav tsum tshawb xyuas kom tau ib lub lag luam zoo.

Thaum yus nrhiav ib tug Pest Management Professional

 1. Sib qhov tshooj “Find a pro” nyob rau hauv www.pestworld.org, ua yog qhov vamsab rau lub koom haub National Pest Management Association.
 2. Nyob rau huav Minnesota, tus neeg PMP yuav tsum muaj cov ntawv tso cai los ntawm lub tsoom fwv koom haum Minnesota Department of Agriculture (MDA) ua ntej nws ua tej yam dabtsi nrog cov kab no. Cov lag luam es muaj cov ntawv es tso cai rau lawv tua cov kab no nyob rau hauv qhov vamsab: www2.mda.state.mn.us/webapp/lis/pestappdefault.jsp
 3. Nrhiav hauv phau ntawv Yellow Pages lo lus “Pest” thiab nug koj cov phooj ywg thiab kwvtij neej tsa seb lawv puas paub cov lag luam zoo.

Lus Nug thaum nrog Pest Management Professional tham.

text box in hmongThaum koj nrhiav tus neeg PMP, koj yuav tsum nug cov lus no:

 • Nug seb lawv lub lag luam puas muaj cov ntawv tso cai los ntawm lus tsoom fwv koom haum Minnesota Department of Agriculture (MDA). Nug kom lawv muab lawv daim ntawv tso cai rau koj saib.
 • Nug seb lawv lub lag luam puav muaj liability insurance
 • Nug seb lawv lub lag luam puas koom tes nrog ib lub koom haum hu ua National Pest Management Association. (Vim hais tias NPMA yog ib lub koom haum qhuab qhia lawv cov neeg zoo heev.)
 • Soj ntsuam nrog lub lag luam Better Business Bureau kom koj paub seb puas muaj lwm tus neeg uas tau haiv lus tsis zoo txog lub lag luam tua kab.
 • Nug seb lub lag luam no puas tau tua cov kab no dua thiab lawm cov tswvyim tua cov kab zoo npaum li cas. Nug seb lub lag luam qhuab qhia lawv cov neeg ua haujlwm zoo npaum licas thiab.
 • Nug lub lag luam seb lawv cov tswvyim tua cov kab tom neeg saum txaj zoo li cas.
 • Nug seb lawv yuav siv sijhawm tua cov kab ntev npaum li cas.
 • Nug lub lag luam seb lawv xav koj yus pab lawv li cas?
 • Nug tus PMP kws seb nws puas yuav rov qab tuaj kuaj koj lub tsev
 • Nug lawv seb yog hais tias lawv siv cua kub los tua cov kab no thiab seb lawv puas siv lwm yam tshuaj lo pab tua
 • Nug seb puas muaj dabtsi yus yuav tsum ceevfaj txog thaum lawv tuaj tua cov kab no.

Ntawv txog tshuaj tua

 • Cov tshuaj ua zoo tua cov kab no muaj peb yam tshuaj txawv: tej yam tshuaj ua nyob ntev thaum siv tag, tej tshuaj ua thaum yus siv nws pib uas haujlwm, thiab tej yam tshuaj uas txawj ua hmoov av.

Rov xyuas daim ntawv cog lus ua haujlwm (contract)

Thaum koj xaiv tau lub lag luam tua cov kab uas tom neeg saum txaj, soj ntsuam daim ntawv cog lus kom zoom li no:

 • Lub lag luam lus npe, qhov chaw nyob, thiab xovtooj
 • Cov haujlwm lawv yuav ua
 • Cov tshuaj lawv yuav siv los tua cov kab
 • Nyeem seb puas muaj tej yam lawv xav koj ua los yog tu ua ntej lawv tuaj tua cov kab
 • Soj ntsuam seb hnub twg lawv yuav tuaj tu thiab hnub twg lawv mam li tiav. Thiab saib seb lawv puav rov qab tuaj kuaj dua.
 • Nrhiav kom pom lawv cov ntawv tso cai thiab insurance lo tua cov kab no
 • Soj ntsuam seb lub lag luam cov cai hais plaub ntug zoo li cas yog lwm hnub yus muaj teebmeem nrog lawv.
 • Lawv cov pob ntxhias yog dabtsi
 • Tus nqe

Yog hais tias muaj tej yam tshuaj tua kab lawv yuav siv, koj yeej nug tau kom lawv muab cov ntaub ntawv piav txog cov tshuaj hu ua material safety data sheet (MSDS). Cov lag luam uas zoo thiab txawj tua kab yeej tham txog tej no nrog yus ua ntej lawv pib tua cov kab.

Kev npaj ua ntej yus siv tshuaj tua cov kab

Ua ntej lub lag luam yuav tuaj tua cov kab tim koj tsev koj yuav tsum tu koj lus tsev raws li no:

 • Ntxhua koj cov khaub ncaws thiab pam vov
 • Tu koj lus tsev koj huv dua ntais
 • Kho koj lus tsev
 • Txav koj cov rooj tog txaj chaws mus nyob rau ib qhov chaw hauv koj lub tsev.
 • Tu koj cov rooj tog thiab thawv rau khaub ncaws kom tsis muaj dabtsi nyob hauv.
 • Muab koj lus txaj thiab lub ntug txaj vov thiab muab cia.

Thaum Pest Management Professional tu koj lus tsev tas, es yog koj muaj lus nug ces hus rau lawv.

Contact Us

For more information contact the bed bug InformationLine:
bedbugs@umn.edu

Now Available in over 100 Languages!


What NOT to do button