Tukaana Siree Yeroo Arginu Wantoota Gochuu HIN Qabaanne

  • Hin Sodaatin. Ilbiisota siree suuta jettee sakata’uudhaan sana booda tooftaa to’annaa barbaachisaa ta’aniin dhabamsiisuu ni dandeessa.
  • Ilbiisota siree qoricha aramaa yookin qonnaatti gargaaramuudhaan ajjeessuuf hin yaalin. Summii alaa mana keessatti ilbiisota baleessuuf gargaaramuun miidhaa matii kee fi siratti fiduu danda’a.
  • Oomisha manatti hojjetaman yookin warshaa keessatti tolfamantti hin fayyadaminaa. Oomishni manatti hojjetaman balaa kan fidaniifii rakkoo jiru ittumaa kan caalchisan ta’uu danda’u.
  • Oomishaalee beeksisni isaanii Ingiliffaan ala ta’anitti hin fayyadamin.
  • Farra ilbiisotaa kalattiidhaan qaama keetti hin dibatin. Kun qaama kee madeessuu mala.
  • Gaazii, keerosiini fi alkoolitti hin gargaaramin. Abidda uumuu mala.
  • Teessoo kee baastee hin darbatin. Teessoo fi siren tukanarraa haxaa’uun ni danda’ama. Darbattee gatuun kee tukaanni akka babal’atu taasisa akkasumas baasiidhaaf si saaxila.
  • Meeshaalee siree jalatti hin kuusin. Meeshaa siree jalatti kuusuun iddoo tukaanni dhokatu baay’isuu dha. Kun immo tukaana mancaasuuf rakkisaa ta’a
  • Meeshaalee kutaa tokko gara isa kan biraatti hin sochoosin. Meeshaa tukaana qaban kutaa tokkoo gara kan biraatti geessuun tukaanni akka mana keessa tamsa’u taasisa.
  • Meeshaalee feestaalii gurraachan guduunfun aduu keessa hin kaa’iin. Sana gochuun tukaana guutumaan guututti hin ajjeesu. 

Yoo tukaanni ni jira jettee yaadde wantoota gochuu qabdu:

Contact Us

For more information contact the bed bug InformationLine:
bedbugs@umn.edu

Now Available in over 100 Languages!


What NOT to do button